KOLEJNY PRZETARG do zadania pn.: „Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach – etap IV ”

Ogłoszono kolejny przetarg. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na Termomodernizacji całego budynku wraz z pracami  towarzyszącymi koniecznymi do wykonania  zadania pn.: „Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach – etap IV”

Więcej szczegółów i informacji  na temat  przetargu :http://bipgok.kaliska.pl/pliki/2017/OGOSZENIE%20O%20ZAMWIENIU%20ZP%2004%2