Archiwa kategorii: Bez kategorii

Ulubieni bohaterowie naszych lektur – konkurs plastyczny

rsz_plakat_bohatwrowie_naszych_lektur

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 42/2015
Dyrektora GOK  z dnia 23.09.2015 r.

Regulamin konkursu plastycznego pt. „Ulubieni bohaterowie naszych lektur„

1. Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach – Gminna Biblioteka Publiczna.

2. Cele Konkursu:
1)    rozwijanie zdolności plastycznych dzieci,
2)    pobudzanie wyobraźni,
3)    stworzenie możliwości prezentacji prac młodzieży uzdolnionej manualnie,
4)    upowszechnianie inicjatyw twórczych,
5)    kształtowanie postaw twórczych, kreatywności, innowacyjność, śmiałość w podejmowaniu zadań,
3. Zasady uczestnictwa:
1)    Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli z terenu Gminy Kaliska.
2)    Każdy uczestnik ma prawo złożyć tylko jedną pracę plastyczną w dowolnej technice wykonania (malowane plakatówką, kredkami, wyklejane, witraże, prace z plasteliny, gipsu, masy  solnej i papierowej itp.)
3)    Prace należy  wykonać indywidualnie.
4)    Rozmiar pracy dowolny.
5)    Każdy z uczestników wraz z pracą dostarcza pisemną zgodę rodzica lub opiekuna
prawnego na udział w konkursie oraz na wykorzystanie prac do celów promocji konkursu.
6)    Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane personalne autora:
a)    imię i nazwisko uczestnika,
b)    wiek (klasa),
c)    nazwa szkoły  lub placówki,

7)    Prace należy składać:
a)    na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach – Gminna Biblioteka Publiczna.
ul. Długa 18
83-260 Kaliska

b)    w terminie do dnia  06 października 2015 do godziny 16:00

4. Ocena prac:
1)    Oceny prac dokona komisja konkursowa, która   zostanie powoła przez Dyrektor GOK.
2)    Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
a)    Kategoria I     od  6 – 9 lat ( i młodsze),
b)    Kategoria II    od 10 -13 lat,
c)    Kategoria III   od 14 -16 lat,

3)    Komisja oceniać będzie:
a)    zgodność pracy z tematem konkursowym
b)    kreatywność , oryginalność i pomysłowość,
c)    formę estetyczną wykonania,

5. Nagrody
1)    Organizatorzy  konkursu przewidują dla uczestników wyróżnionych prac – nagrody  rzeczowe i dyplomy pamiątkowe.
2)    Rozstrzygnięcie konkursu  i wręczenie nagród  odbędzie się w dniu  08.10.2015r. godzina 15:00  w Gminnej Bibliotece Publicznej.
3)    Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.gok.kaliska.pl – w zakładce relacje.

6. Uwagi końcowe
1)    Regulamin znajduje się do wglądu w biurze Organizatora, to jest : Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach – Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Długa 18, 83-260 Kaliska
2)    Prace dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
3)    Wystawę pokonkursową będzie można zwiedzać do 13.10.2015r.
4)    Prace należy odebrać po zakończeniu wystawy w dniu 19.10.2015r.
5)    Prace nieodebrane przechodzą na własność organizatora.
6)    Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika warunków konkursu określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności  wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w tym:
a)    Zgoda na publikowanie  wizerunku , imienia i nazwiska uczestnika,
b)    Zgoda na fotografowanie uczestników imprezy i umieszczenie dokumentacji zdjęciowej  na stronach www. i w prasie lokalnej.
7)    Wszystkich  informacji na temat konkursu udziela: p. Wiesława Zimny, tel. 58 56 09 245
8)    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.