Koła zainteresowań, zajęcia sezon 2020

ZASADY OGÓLNE ORGANIZACJI ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH JAK                   

I WARSZTATÓW W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2 W POLSCE  

 1. Zasady ogólne organizacji zajęć:
 2. Liczba uczestników zajęć w poszczególnych pomieszczeniach, salach jest ograniczona zgodnie z wytycznymi dotyczącymi funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, opracowanymi przez Narodowe Centrum Kultury po uzgodnieniu i akceptacji Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.   W tym:
 3. Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji artystycznej i kulturalnej                                  w pomieszczeniu na jednego uczestnika musi przypadać, co najmniej 10 m2, co oznacza, że w sali widowiskowej GOK podczas zajęć może uczestniczyć 12 osób + 1 osoba prowadząca (wg wytycznych – obiekt do 300 m2).
 4. Prowadzenie zajęć indywidulanych w pomieszczeniu (prowadzący – uczestnik) z zachowaniem odległości, co najmniej 2 metrów.
 5. Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji artystycznej i kulturalnej                                  w pomieszczeniach z zachowaniem dystansu społecznego.
 6. Na wszystkie zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy. 
 7. Uczestnik zajęć przychodząc na pierwsze zajęcia przynosi ze sobą wydrukowaną                   i podpisaną deklarację wraz z oświadczeniem i zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Deklaracja wraz z oświadczeniem i zgodą jest dostępna do pobrania ze strony Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach -www.gok.kaliska.pl. W przypadku uczestników niepełnoletnich dostarczenie na pierwsze zajęcia oświadczenie zawierającego zgodę na udział w zajęciach podpisanego przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Niedostarczenie deklaracji / oświadczenia, skutkuje brakiem możliwości przyjęcia uczestnika na zajęcia/ warsztaty.
 8. Aby ograniczyć w sposób maksymalny obecność osób trzecich na terenie Ośrodka, zaleca się o niepozostawanie rodziców (opiekunów) dzieci podczas zajęć. W przypadku konieczności wejścia takiej osoby, musi ona w Ośrodku nosić środki ochrony osobistej.
 9. Na zajęcia mogą przychodzić tylko uczestnicy zdrowi, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną ( w tym: temperatura, kaszel, katar, biegunka, duszności, wysypka inne nietypowe dolegliwości), bez niepokojących objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 10. Do pomieszczeń, gdzie odbywają się zajęcia mają tylko wstęp pracownicy Ośrodka                      i uczestnicy zajęć wraz z instruktorem.
 11. Jeżeli u niepełnoletniego uczestnika zajęć, które uczestniczyło w zajęciach artystycznych organizowanych przez Ośrodek lub któregoś z członków jego rodziny, potwierdzono wystąpienie zakażenia wirusem COVID-19, rodzice, prawni opiekunowie mają obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym Dyrektora Ośrodka. Jeżeli                         u uczestnika zajęć lub członka jego rodziny (pełnoletniego, niepełnoletniego), potwierdzono wystąpienie zakażenia wirusem COVID-19 zobowiązany jest do niezwłocznie powiadomić o tym Dyrektora Ośrodka.
 12. Uczestnik zajęć/warsztatów, pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym/zamieszkujący z osobą objętą obowiązkiem kwarantanny bądź znajdującej się pod nadzorem epidemiologicznym nie może uczestniczyć w zajęciach/warsztatach oraz jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie instruktora.
 13. W przypadku korzystania ze wspólnych narzędzi i materiałów uczestnicy mają obowiązek posiadania własnych rękawiczek jednorazowych,.
 14. Uczestników zajęć i warsztatów obowiązuje:
 15. zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m od innych uczestników, chyba, że w danych okolicznościach jest to niemożliwe to uczestnicy zobowiązani są do założenia maseczki ochronnej,
 16. zakrywanie ust i nosa w budynku Ośrodka  do momentu wejścia na zajęcia,
 17. samodzielne wyposażenie się w materiały ochrony osobistej typu maseczki, rękawiczki,
 18. dezynfekcja rąk przy wchodzeniu do budynku Ośrodka,
 19. wykonywanie poleceń instruktora prowadzącego zajęcia,
 20. bezzwłoczne zgłoszenie instruktorowi wszelkich dolegliwości zdrowotnych,
 21. po zakończeniu zajęć rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie budynku Ośrodka,
 22. Instruktor prowadzący zajęcia zobowiązany jest do:
 23. Kontroli przestrzegania przez uczestników zajęć/warsztatów obowiązków wynikających z przepisów prawa i niniejszego regulaminu związanych ze stanem epidemii, w tym w miarę możliwości zachowania bezpiecznej odległości od siebie.
 24. Zachowania dystansu społecznego w każdej  przestrzeni Ośrodka –tj. 1,5  m.
 25. Obowiązkowej dezynfekcji rąk przed i po zajęciach.
 26. Organizacja  pracy edukacyjno- artystycznej
 27. Po zakończeniu każdych zajęć/warsztatów należy wykonać:
 28. Dezynfekcję sprzętu, która jest celowa z punktu widzenia wymogów ochrony sanitarnej i przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 po każdym uczestniku zajęć/grupie.
 29. Wietrzenia pomieszczeń i zapewnienie 15 – minutowych odstępów pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami/grupami korzystającymi z poszczególnych pomieszczeń.
 30. Zachęca się  do  płatności bezgotówkowej.
 31. Osoba, u której podejrzewa się zakażenia koronawirusem , jest zobowiązana do udania się do wyznaczonego na izolatorium pomieszczenia i oczekiwania tam do czasu przyjazdu transportu, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzica/opiekuna.
 32.  W przypadku zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 i/lub zachorowania na COVID-19 pomimo wszelkich wdrożonych środków ostrożności ze strony Organizatora, osoby korzystające z oferty  GOK nie będą rościć żadnych żądań z tego tytułu wobec organizatora.
 33. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus a także obowiązujących przepisów prawa.
 34. W przypadku zaostrzenia się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, zmiany wytycznych wydanych przez Głównego bądź Powiatowego Inspektora Sanitarnego bądź inne organy administracji rządowej (zwłaszcza: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej) Organizator ma prawo do natychmiastowego całkowitego odwołania lub przełożenia zajęć na inny termin, o czym poinformuje telefonicznie, e-mailem lub za pomocą swojej strony internetowej.