Konkurs plastyczny pt.: „Najpiękniejsza kartka świąteczna”

Ostatni konkurs tegoroczny dobiegł końca, rozstrzygnięcie nastąpiło w poniedziałek 11.12.2017 r. , do Biblioteki wpłynęło 60 kartek świątecznych, wykonanych różnymi technikami , zainteresowanych zapraszamy , prace można podziwiać w bibliotece.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

PT. „NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA ŚWIĄTECZNA”

1. ORGANIZATOR:

Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach – Gminna Biblioteka
Publiczna.

2. CELE KONKURSU:

1)       kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej,

2)       prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej,

3)       stworzenie możliwości udziału dzieci i młodzieży w
konfrontacji z rówieśnikami (w dziedzinie sztuk plastycznych)

4)       zachęcenie do ciekawej interpretacji tematu, przy zastosowaniu
różnych środków artystycznego wyrazu oraz technik plastycznych,

5)       poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z
zakresu różnych technik plastycznych,

6)       kształtowanie postaw twórczych, kreatywności,
innowacyjność, śmiałość w podejmowaniu zadań,

7)       zachęcenie do kreatywnego spędzania wolnego czasu.

3. ZASADY UCZESTNICTWA:

1)       Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjów oraz przedszkoli z terenu Gminy Kaliska.

2)       Każdy uczestnik ma prawo złożyć tylko jedną pracę
plastyczną w dowolnej technice wykonania (malowane plakatówką,
farbami, kredkami, wyklejane, witraże, prace z plasteliny, gipsu,
gliny, masy  solnej i papierowej, haft,  itp….)

3)       Prace należy  wykonać indywidualnie.

4)       Rozmiar pracy dowolny.

5)       Każdy z uczestników wraz z pracą dostarcza pisemną zgodę
rodzica lub opiekuna

prawnego na udział w konkursie oraz na wykorzystanie prac do celów
promocji konkursu.

6)       Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane personalne
autora:

a)                  imię i nazwisko uczestnika,

b)                  wiek (klasa),

c)                  nazwa szkoły  lub placówki,

7)       Prace należy składać:

a)                   na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach –
Gminna Biblioteka Publiczna.

                 ul. Długa 18, 83-260 Kaliska

b)                   w terminie do dnia  04.12.2017 DO GODZINY 18:00

4. OCENA PRAC:

1)       Oceny prac dokona komisja konkursowa, która zostanie powoła
przez Dyrektor GOK.

2)       Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

a)       Kategoria I     od  6 – 9 lat ( i młodsze),

b)       Kategoria II    od 10 -13 lat,

c)       Kategoria III   od 14 -16 lat,

3)       Komisja oceniać będzie:

a)         zgodność pracy z tematem konkursowym

b)         kreatywność , oryginalność i pomysłowość,

c)         formę estetyczną wykonania,

5. NAGRODY

1)    Organizatorzy  konkursu przewidują dla uczestników
wyróżnionych prac – nagrody  rzeczowe i dyplomy pamiątkowe.

2)    Rozstrzygnięcie konkursu  i wręczenie nagród  odbędzie się w
dniu  11.12.2017 R. GODZINA 16.00  w Gminnej Bibliotece Publicznej.

3)    Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej
www.gok.kaliska.pl [1] – w zakładce relacje.

6. UWAGI KOŃCOWE

1)    Regulamin znajduje się do wglądu w biurze Organizatora, to jest
: Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach – Gminna Biblioteka Publiczna,
ul. Długa 18, 83-260 Kaliska

2)    Prace dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

3)    Wystawę pokonkursową będzie można oglądać  do 21.12.2017R.

4)    Prace należy odebrać po zakończeniu wystawy w dniu
22.12.2017R.

5)    Prace nieodebrane przechodzą na własność organizatora.

6)    Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem
przez uczestnika warunków konkursu określonych w niniejszym
regulaminie, a w szczególności  wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz.
2135. 2281 z późn. zm.) , w tym:

a)              Zgoda na publikowanie  wizerunku , imienia i nazwiska
uczestnika,

b)              Zgoda na fotografowanie uczestników imprezy i
umieszczenie dokumentacji zdjęciowej  na stronach www. i w prasie
lokalnej.

7)    Wszystkich  informacji na temat konkursu udziela: p. Wiktoria
Eichmann oraz Joanna Jasińska                         , tel. 58 56 09
245

8)    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie
znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
W dniu 2017-11-14 o 10:27, biblioteka@gok.kaliska.pl pisze: