Konkurs plastyczny pt.: „Tadeusz Kościuszko Nasz Bohater”

Tadeusz Kościuszko – Nasz Bohater – 23.10.2017 r. obyło się rozdanie nagród , w konkursie wzięło udział 27 osób w różnej kategorii wiekowej ?Rok 2017 został ustanowiony przez Sejm i Senat Rokiem Tadeusza Kościuszki, w związku z przypadającą w tym roku 200. rocznicą jego śmierci, każde z dzieci otrzymało wyróżnienie w postaci : gry planszowej, puzzli oraz quizów, prace które otrzymałam były wykonane z ogromną starannością wyróżniały się sporą kreatywnością , co można zauważyć na fotografiach. Zachęcam bardzo wszystkie dzieci do udziału w naszych konkursach, na wszystkich czekają ciekawe nagrody ! Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

 
 
 Regulamin konkursu plastycznego
pt. „Tadeusz Kościuszko  Nasz Bohater”
1. Organizator:
             Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach – Gminna Biblioteka Publiczna.
2. Cele Konkursu:
1)    propagowanie godnych naśladowania patriotycznych i moralnych wzorców osobowych,
2)    upamiętnienie 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki,
3)    pogłębianie wiedzy historycznej i rozwijanie zainteresowań uczniów historią Ojczyzny,
4)    zachęcenie do ciekawej interpretacji tematu, przy zastosowaniu różnych środków artystycznego wyrazu oraz technik plastycznych,
5)    upowszechnianie inicjatyw twórczych,
6)    kształtowanie postaw twórczych, kreatywności, innowacyjność, śmiałość w podejmowaniu zadań,
7)    zachęcenie do kreatywnego spędzania wolnego czasu.3. Zasady uczestnictwa:
1)    Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli z terenu Gminy Kaliska.
2)    Każdy uczestnik ma prawo złożyć tylko jedną pracę plastyczną  inspirowanej wydarzeniem z życia Tadeusza Kościuszki, wykonanej dowolną techniką (malowane plakatówką, farbami, kredkami, wyklejane, witraże, prace z plasteliny, gipsu, gliny, masy  solnej i papierowej, haft,  itp….)
3)    Prace należy  wykonać indywidualnie.
4)    Rozmiar pracy dowolny.
5)    Każdy z uczestników wraz z pracą dostarcza pisemną zgodę rodzica lub opiekuna
prawnego na udział w konkursie oraz na wykorzystanie prac do celów promocji konkursu.
6)    Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane autora:
a)    imię i nazwisko uczestnika,
b)    wiek/(klasa),
c)    nazwa szkoły  lub placówki,
7)    Prace należy składać:
a)    na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach – Gminna Biblioteka Publiczna.
ul. Długa 18, 83-260 Kaliska
b)    w terminie do dnia  16.10.2017 do godziny 18:004. Ocena prac:
1)    Oceny prac dokona komisja konkursowa, która zostanie powoła  przez Dyrektor GOK.
2)    Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
a)    Kategoria I     od  6 – 9 lat ( i młodsze),    
b)    Kategoria II    od 10 -13 lat,       
c)    Kategoria III   od 14 -16 lat,
3)    Komisja oceniać będzie:
a)    zgodność pracy z tematem konkursowym
b)    kreatywność , oryginalność i pomysłowość,
c)    formę estetyczną wykonania,
5. Nagrody
1)    Organizatorzy  konkursu przewidują dla uczestników  wyróżnionych prac – nagrody  rzeczowe i dyplomy pamiątkowe.
2)    Rozstrzygnięcie konkursu  i wręczenie nagród  odbędzie się w dniu  23.10.2017 r. godzina 16.00  w Gminnej Bibliotece Publicznej.
3)    Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej  www.gok.kaliska.pl – w zakładce relacje.6. Uwagi końcowe
1)    Regulamin znajduje się do wglądu w biurze Organizatora, to jest : Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach – Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Długa 18, 83-260 Kaliska
2)    Prace dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
3)    Wystawę pokonkursową będzie można oglądać  do 27.10.2017r.
4)    Prace należy odebrać po zakończeniu wystawy w dniu  27.10.2017r.
5)    Prace nieodebrane przechodzą na własność organizatora.
6)    Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem  przez uczestnika warunków konkursu określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności  wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 2135. 2281 z późn. zm.) , w tym:
a)    Zgoda na publikowanie  wizerunku , imienia i nazwiska uczestnika,
b)    Zgoda na fotografowanie uczestników imprezy i umieszczenie dokumentacji zdjęciowej  na stronach www. i w prasie lokalnej.
7)    Wszystkich  informacji na temat konkursu udziela: p. Wiktoria Eichmann oraz Joanna Jasińska                         , tel. 58 56 09 245 
8)    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.