KONSULTACJE SPOŁECZNE do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020

Szanowni Państwo!

W związku z możliwością pozyskania przez Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach dofinansowania w wysokości do 75% kosztów zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przeprowadzamy konsultacje społeczne o celowości takiej inicjatywy.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach zaprasza mieszkańców Gminy Kaliska do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych związanych z zniwelowaniem barier architektonicznych i potrzebą dostosowania budynku ( biblioteki) do osób niepełnosprawnych i seniorów wraz z zakupem wyposażenia.

Konsultacje będą prowadzone za pomocą ankiety w dniach od 05.05.2017 do  21.05.2017

Ankieta zostanie udostępniona:

– w siedzibie  Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach i bibliotece, ul. Długa 18, 83-260 Kaliska

– na stronie internetowej w wersji elektronicznej na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach : www.gok.kaliska.pl

W załączeniu ankieta konsultacyjna  – https://goo.gl/forms/sfwYikXEivdkAMHD3

Wypełnione ankiety należy w wyznaczonym terminie:
– składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach i  bibliotece przy ulicy Długiej 18, 
– przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: gok@gok.kaliska.pl lub pocztą na adres Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach, ul. Długa 18, 83-260 Kaliska.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety, za co z góry dziękujemy.

Niniejsza ankieta ma na celu zebranie od mieszkańców Gminy Kaliska opinii, dotyczących zamiaru rozbudowy oraz zakupu wyposażenia.

Zapytania mają charakter anonimowy i posłużą w celach ewaluacyjnych.

Przeprowadzenie konsultacji jest wymogiem formalnym przy składaniu wniosku w odpowiedzi do konkursu ogłoszonego przez Instytut Książki – Operatora Priorytetu 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020 w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa.

Celem Priorytetu jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest gmina. W ramach priorytetu ogłoszono nabór na zadania związane z budową, rozbudową, remontem oraz wyposażeniem budynku biblioteki.

Priorytet Infrastruktura bibliotek 2016-2020 realizuje następujące cele szczegółowe Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa:

– dostosowanie bazy infrastrukturalnej bibliotek publicznych do zmieniających się potrzeb i standardów,

– stworzenie warunków lokalowych do rozwijania nowych funkcji bibliotek publicznych, w tym służące podnoszeniu kompetencji cyfrowych mieszkańców,

– zwiększenie poziomu atrakcyjności usług bibliotecznych, między innymi poprzez odpowiednie wyposażenie bibliotek,

– dokonanie zmian w infrastrukturze bibliotek przez ich dostosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych,

– rozwój partnerstwa publiczno-społecznego, a także partnerstwa pomiędzy instytucjami publicznymi (także szkołami) na rzecz czytelnictwa społeczności lokalnej.